هدف مهندسی پزشکی دریافت گواهی پیراپزشکی و مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی در مهندسی پزشکی با تلفیقی از علوم مهندسی برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه ساخت. و نگهداری...