مقدمه همانطور که بیان شد، رشته شیمی دارویی به تحقیق و بررسي درباره ترکیبات دارویی می پردازد. بیشتر ترکیباتی که به عنوان دارو استفاده می ‌شوند، ترکیبات آلی کوچک...