سرفصل ها:

  • ساختاراتاق عمل
  • اصول استریلیزاسیون اتاق عمل
  • اتوکلاوها
  • ایمنی و نگهداشت دستگاه ها
  • عیب یابی

نمونه مدرک