وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1/500/000 تومان
شروع کنید
یا

رئوس و سرفصل مطالب

بخش اول: مقدمه

.تاریخچه پیدایش دستگاه

بخش دوم: اصول تولید صوت و فراصوت

.بیان ویژگی های مربوط به امواج فراصوت

بخش سوم: مفاهیم تصویر برداری التراسوند

.بیان انواع مدارها و امکانات لازم
بخش چهارم: نحوه عملکرد و استفاد از دستگاه

.مدهای عملکردی

اهداف دوره:

هدف کلی:

  • آموزش اصول و نحوه کارکرد دستگاه سونوگرافی به صورت تئوري و عملی همراه با دستگاه فوق

اهداف جزئی:

  • بیان تاریخچه مربوط به دستگاه
  • اصول تولید صوت و فراصوت
  • Mode – آموزش مفاهیم مدها
  • آموزش تکنولوژي دستگاه
  • M-Mode و B-Mode
  • کار عملی با دستگاه