وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
10/375/000 تومان
شروع کنید

سرفصل ها رئوس مطالب

 1. مقدمه ای بر دستیاري دنداپزشکی
 2. آشنایی با تجهیزات و محیط مطب دندانپزشکی
 3. آشنایی با دهان و دندان
 4. میکروبیولوژی
 5. کنترل عفونت
 6. کنترل درد و اضطراب
 7. مواد ترمیمی
 8. پیشگیری
 9. کودکان
 10. پریو

اهداف

 1. آموزش دستیار دندانپزشک حرفه ای
 2. آشنایی دستیار با تجهیزات و مواد دندانپزشکی
 3. افزایش کارایی دستیار دندانپزشک
 4. کاهش هزینه هاي ناشی از خطاهاي دستیار دندانپزشک
 5. کاهش ریسک هاي پزشکی ناشی از خطاهاي دستیار دندانپزشک
 6. تامین نیاز دندانپزشکان
 7. تسهیل روند درمان

نمونه مدرک

محتوای دوره

بازکردن همه