وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7/980/000 تومان
شروع کنید
یا

سرفصل مطالب آموزشی :

1-مفهوم فرآیند پرستاری

 • اهمیت
 • تعریف پرستاری
 • تعریف فرآیند پرستاری
 • اهمیت و ارزشهای استفاده از فرآیند پرستاری

2-نظریه عمومی سیستم ها

 • تعریف
 • مشخصات سیستم
 • انواع سیستم(سیستم مافوق و سیستم مادون _ باز و بسته)
 • حالت های موجود در سیستم
 • کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در پرستاری :
 • انسان به عنوان سيستم باز
 • پرستاری بعنوان سيستم باز
 • فرآيند پرستاری بعنوان سيستم باز

3-نظريه نيازهای اساسی انسان

 • تعريف نياز، هدف، انگيزش
 • نظريات مختلف در مورد نيازهای انسان( نظريه مازلو…)
 • نيازهای انسان از ديدگاه اسلام

4-نظريه ارتباط بيمار و پرستار

 • تعريف
 • اهميت برقراری ارتباط بيمار و پرستار
 • مراحل برقراری ارتباط
 • آشنايی
   موثر واقع شدن
   خاتمه دادن
 • فرآيند ارتباط
 • عوامل موثر بر ارتباط
   مربوط به فرستنده
   مربوط به پيام
   مربوط به راه ارتباط
   مربوط به گيرنده پيام
 • عوامل موثر در برقراری ارتباط انسانی

5-شناخت مسائل بيمار و مسائل پرستاری

 • تعريف مسئله
 • تعريف راه حل
 • تصميمگيری
 • تقسيم بندی
 • شناخت مسائل پرستاری

6-مراحل فرآيند پرستاری

مرحله اول، بررسي و شناخت:
الف: گردآوری اطلاعات
 انواع دادهها (عينی، ذهنی)
 منابع گردآوری اطلاعات( بيمـار، بسـتگان بيمـار، پرونـده بيمار،سـاير
كاركنان تيم بهداشتی)
 روشهای گـردآوری اطلاعـات(مصاحبه،مشـاهده، معاينـه، مشـاوره، و
مطالعه)
مصاحبه:

 • اجزاء مصاحبه
 • اهداف مصاحبه
 • انواع مصاحبه
 • محيط مصاحبه
 • خاتمــــــــه دادن و
  ارزشيابي مصاحبه
  معاينه
 • انواع معاينه:
 • – معاينه با نگاه
 • سمع آردن
 • معاينه با انگشتان از
  طريق لمس
 • -دق آردن
 • -اندازهگيری
 • ب) تجزيه و تحليل اطلاعات
 • مرحله دوم، تشخيص پرستاری:
 •  تعريف
 •  اجزا تشكيل دهنده تشخيص پرستاری
 •  انواع تشخيص پرستاری
 • مرحله سوم، برنامه ريزی:
 •  تنظيم هدف
 • انواع اهداف(كوتاه مدت، دراز مدت)
   قضاوت در مورد اولويتها
   طرح برنامه براي حل مسائل بيمار
   نحوه نوشتن تدابير پرستاری

مرحله چهارم، اجرای تدابير پرستاری:

 • تعريف
 • به مرحله عمل درآوردن طرح توجهات پرستاری
 • انواع اقدامات پرستاری(وابسته، نيمه مستقل، مستقل)
 • مشخص كردن عكس العملهای بيمار نسبت به توجهات پرستاری

مرحله پنجم ارزشيابی:

 • تعريف
 • انواع تدريجی و انتهايی كمی و كيفی
 • مراحل ارزشيابی
 • ابزار ارزشيابی
 • نتايج ارزشيابی

نمونه مدرک

 • آموزش توسط اساتید هیات علمی دانشگاه

 • در پایان دوره برای شرکت کنندگان مدرکی از طرف دانشگاه آزاد صادر میشود که معتبر بوده و قابل ترجمه است

 • <<شرکت در این دوره برای عموم آزاد است و علاقه مندان بدون پیش نیاز تحصیلی یا محدودیت سنی میتوانند در این دوره شرکت کنند>>

 • <<ارائه دوره بصورت حضوری و مجازی و آنلاین میباشد>>

 •  کل دوره 32 ساعت

 • تئوری

 • 16ساعت آنلاین 

 • پنجشنبه ها ساعت 9 الی 17

 • عملی

 • 16 ساعت

 • حضوری و آنلاین

 • جمعه ساعت  9 الی 17

 • شروع دوره 10 آذر

محتوای دوره