وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
5700000 تومان
شروع کنید
یا

سرفصل ها رئوس مطالب

 • تاریخچه و مقدمه ای بر فیزیوتراپی
 • لیزرتراپی
 • اولتراسوند تراپی و مگنت تراپی
 • الکتروتراپی و شاك ویو تراپی
 • دیاترمی و تکارتراپی وکامپرشن تراپی
 • نکات کلینیکی در بکارگیری ادوات فیزیوتراپی

اهداف

 • آشنایی با دستگاه فیزیوتراپی و کاربري آن
 • افزایش کارایی کاربران فیزیوتراپی
 • کاهش هزینه هاي ناشی از خطاهاي کاربران
 • کاهش ریسک هاي پزشکی ناشی از خطاهاي ناشی از استفاده نادرست از تجهیزات
 • تامین نیاز شرکت هاي مهندسی پزشکی و بیمارستان ها

Physiotherapy degree