وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1/500/000 تومان
شروع کنید
یا

اهداف دوره:

هدف کلی :

.آموزش اصول و نحوه کارکرد دستگاه سونوگرافی به صورت تئوري و عملی همراه با دستگاه

اهداف جزئی:

  • بیان تاریخچه داپلر
  • اصول سرعت سنجی با التراسوند
  • آموزش مفاهیم مدهاي سرعت سنج
  • آموزش تکنولوژي دستگاه
  • کالر و داپلر
  • کار عملی با دستگاه در مد داپلر
  • اشکالات مرسوم در تصویربرداری
  • مشاهده مدارهای داخلی دستگاه