استخدام کارآموزان

  • مرداد 31, 1402
  • Mojaver
استخدام کارآموزان مهارت آموزی برای شغل مناسب یک دغدغه برای عموم مردم است. ما در موسسه آموزشی سها به کارآموزان خود مهارت های پیراپزشکی و دندانسازی و … را...
ارائه مدرک دانشگاه آزاد تهران در این موسسه آموزشی سها، ارائه مدرک دانشگاه آزاد تهران (واحدهای شمال،جنوب، مرکز و علوم تحقیقات ) یک امتیاز محسوب می شود. همچنین این...