سمت های فعلی: – عضو گروه مهندسی پزشکی- بیوالکتریک و بالینی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – عضو کمیته منتخب دانشکده علوم و فناوری های پزشکی – عضو...