نادر جعفرنیادابانلو

  • 19 شهریور 1399
  • Mojaver
سمت های فعلی: – عضو گروه مهندسی پزشکی- بیوالکتریک و بالینی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – عضو کمیته منتخب دانشکده علوم و فناوری های پزشکی – عضو...