وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
6/840/000 تومان
شروع کنید

سرفصل ها رئوس مطالب

  1. شناخت آناتومی دهان و دندان
  2. آشنایی با انواع پودرها
  3. ابزارها و وسایل
  4. تکنیک ها
  5. تک کرون قدامی و تک کرون خلفی

اهداف

هدف کلی:

  1. بالا بردن توانایی در حیطه پودرگذاری در دندانسازی

اهداف جزئی :

  1. آشنایی با آناتومی دهان و دندان و عضلات مرتبط
  2. آشنایی با تجهیزات پودرگذاری در دندانسازی
  3. آشنایی با تکنیک های پودرگذاری در دندانسازی

محتوای دوره

بازکردن همه