وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
15.214.100 تومان
شروع کنید

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره سرجیکال گاید فرم ثبت نام را پر نمائید. کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.

سرفصل ها و رئوس مطالب دوره سرجیکال گاید

عنوان بخش اولآناتومی دندان
زير مجموعه های بخش اول نام گذاری دندان ها _ شناسایی دندان ها و بررسی عضلات و  استخوان در فک
عنوان  بخش  دومریجستر کردن تصاویر CT و اورال اسکنر
عنوان  بخش  سومآشنایی با قابلیت های نرم افزار اگزو پلن
زير مجموعه هاي بخش سوممعرفی نرم افزار اگزو پلن و قابلیت های اگزو پلن
عنوان  بخش  چهارماصول طراحی surgical guide
زير مجموعه هاي بخش چهارمروش طراحی و کاربا اگزو پلن برای مدل کردن انجام می شود
عنوان  بخش پنجمآشنایی بامواد جهت ساخت
زير مجموعه هاي بخش پنجمآشنایی با متریال های مورد استفاده برای ساخت سرجیکال گاید
با یاد گرفتن این دوره می توانید در مراکز درمانی مختلف مثل بیمارستان ها و … مشغول به کار شوید.

Views: 925