وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
13/487/500 تومان
شروع کنید

اکنون ثبت نام کنید

توجه: لطفا برای اطلاع از زمان و تاریخ شروع دوره فرم ثبت نام را پر نمائید تا کارشناسان آموزشی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

 • تعريف نياز، هدف، انگيزش
 • نظريات مختلف در مورد نيازهای انسان( نظريه مازلو…)
 • نيازهای انسان از ديدگاه اسلام

سرفصل مطالب آموزشی :

1-مفهوم فرآیند پرستاری

 • اهمیت
 • تعریف پرستاری
 • تعریف فرآیند پرستاری
 • اهمیت و ارزشهای استفاده از فرآیند پرستاری

2-نظریه عمومی سیستم ها

 • تعریف
 • مشخصات سیستم
 • انواع سیستم(سیستم مافوق و سیستم مادون _ باز و بسته)
 • حالت های موجود در سیستم
 • کاربرد نظریه عمومی سیستم ها در پرستاری :
 • انسان به عنوان سيستم باز
 • پرستاری بعنوان سيستم باز
 • فرآيند پرستاری بعنوان سيستم باز

3-نظريه نيازهای اساسی انسان

4-نظريه ارتباط بيمار و پرستار

 • تعريف
 • اهميت برقراری ارتباط بيمار و پرستار
 • مراحل برقراری ارتباط
 • آشنايی
  موثر واقع شدن
  خاتمه دادن
 • فرآيند ارتباط
 • عوامل موثر بر ارتباط
  مربوط به فرستنده
  مربوط به پيام
  مربوط به راه ارتباط
  مربوط به گيرنده پيام
 • عوامل موثر در برقراری ارتباط انسانی

5-شناخت مسائل بيمار و مسائل پرستاری

 • تعريف مسئله
 • تعريف راه حل
 • تصميمگيری
 • تقسيم بندی
 • شناخت مسائل پرستاری

6-مراحل فرآيند پرستاری

مرحله اول، بررسي و شناخت:
الف: گردآوری اطلاعات
انواع دادهها (عينی، ذهنی)
منابع گردآوری اطلاعات( بيمـار، بسـتگان بيمـار، پرونـده بيمار،سـاير
كاركنان تيم بهداشتی)
روشهای گـردآوری اطلاعـات(مصاحبه،مشـاهده، معاينـه، مشـاوره، و
مطالعه)
مصاحبه:

 • اجزاء مصاحبه
 • اهداف مصاحبه
 • انواع مصاحبه
 • محيط مصاحبه
 • خاتمــــــــه دادن و
  ارزشيابي مصاحبه
  معاينه
 • انواع معاينه:
 • – معاينه با نگاه
 • سمع آردن
 • معاينه با انگشتان از
  طريق لمس
 • -دق آردن
 • -اندازهگيری
 • ب) تجزيه و تحليل اطلاعات
 • مرحله دوم، تشخيص پرستاری:
 • تعريف
 • اجزا تشكيل دهنده تشخيص پرستاری
 • انواع تشخيص پرستاری
 • مرحله سوم، برنامه ريزی:
 • تنظيم هدف
 • انواع اهداف(كوتاه مدت، دراز مدت)
  قضاوت در مورد اولويتها
  طرح برنامه براي حل مسائل بيمار
  نحوه نوشتن تدابير پرستاری

مرحله چهارم، اجرای تدابير پرستاری:

 • تعريف
 • به مرحله عمل درآوردن طرح توجهات پرستاری
 • انواع اقدامات پرستاری(وابسته، نيمه مستقل، مستقل)
 • مشخص كردن عكس العملهای بيمار نسبت به توجهات پرستاری

مرحله پنجم ارزشيابی:

 • تعريف
 • انواع تدريجی و انتهايی كمی و كيفی
 • مراحل ارزشيابی
 • ابزار ارزشيابی
 • نتايج ارزشيابی

وظایف کمک پرستاری :

 • چک کردن علائم حیاتی و کنترل فشار خون بیمار
 • اندازه گیری مایعات بدن بیمار
 • چک کردن نبض و درجه حرارت بیمار
 • تسلط کامل بر اطلاعات قرص‌های بیمار و داروهای رایج
 • آشنایی با کمک‌های اولیه
 • انجام تزریقات مثل سرم یا آمپول
 • تعویض پانسمان زخم بدن فرد بیمار
 • ارائه گزارش اطلاعات بیمار به پزشکان متخصص
 • ارزیابی مراقبت از بیمار
 • توجه به نیازهای عاطفی و روانی بیمار
 • استریلیزه کردن تجهیزات
 • آماده کردن شرایط معاینات بیمار
 • مراقبت از بیمار پس از جراحی و درمان
 • جلوگیری از بروز عوارض جانبی قرص‌ها

Nursing training course with valid certificate
دوره عملی آموزشی کمک پرستاری بیمارستان فرهیختگان برگزار میشود.
Theoretical nursing training course
قسمت تئوری دوره آموزشی کمک پرستاری

نمونه مدرک

بازدیدها: 7871

 • آموزش توسط اساتید هیات علمی دانشگاه

 • در پایان دوره برای شرکت کنندگان مدرکی از طرف دانشگاه آزاد صادر میشود که معتبر بوده و قابل ترجمه است

 • <<شرکت در این دوره برای عموم آزاد است و علاقه مندان بدون پیش نیاز تحصیلی یا محدودیت سنی میتوانند در این دوره شرکت کنند>>

 • <<ارائه دوره بصورت حضوری و مجازی و آنلاین میباشد>>

 •  کل دوره 32 ساعت

 • تئوری

 • 16ساعت آنلاین 

 • پنجشنبه ها ساعت 9 الی 17

 • عملی

 • 16 ساعت

 • حضوری و آنلاین

 • جمعه ساعت  9 الی 17

 • شروع دوره 28 اردیبهشت