وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
3/000/0000 تومان
شروع کنید
یا

سرفصل ها رئوس مطالب

 • .مقدمات عمومی آناتومی و فیزیولوژی دندان
 • معرفی بازار کار موجود در ایران
 • معرفی تجهیزات عمومی
 • معرفی تجهیزات ترمیمی و زیبایی
 • معرفی تجهیزات جراحی
 • معرفی تجهیزات تشخیصی
 • معرفی تجهیزات درمان ریشه(اندو)
 • معرفی تجهیزات ضدعفونی
 • مقدمات تعمیرات عمومی
 • کارگاه عملی تجهیزات عمومی

هداف

 • آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی و کاربری آن
 • افزایش کارایی کاربران تجهیزات دندانپزشکی
 • کاهش هزینه های ناشی ازخطاهای کاربران
 • تامین نیاز شرکتهای مهندسی پزشکی وکلینیکهای دندانپزشکی